BẢO HÀNH 088

Chi nhánh: Phi Long Auto
Khách hàng: Chị Su
Điện thoại: 096****879
Biển số xe: 51K****69
Ngày bảo hành: 30/03/2024 đến 30/03/2026

BẢO HÀNH 087

Chi nhánh: CarZ Biên Hoà
Khách hàng: PHAN HỮU TUẤN
Điện thoại: 098****184
Biển số xe: 60K****58
Ngày bảo hành: 28/03/2024 đến 28/03/2029

BẢO HÀNH 086

Chi nhánh: WASH PRO AUTO SPA
Khách hàng: anh Hoàn Dương
Điện thoại: 093****633
Biển số xe: 60K****82
Ngày bảo hành: 11/03/2024 đến 11/03/2030

BẢO HÀNH 085

Chi nhánh: WASH PRO AUTO SPA
Khách hàng: Anh Đông
Điện thoại: 090****277
Biển số xe: 51D****96
Ngày bảo hành: 25/02/2024 đến 25/02/2027

BẢO HÀNH 084

Chi nhánh: ANH TUẤN AUTO
Khách hàng: Trương Mỹ Ngân
Điện thoại: 096****787
Biển số xe: 93A****96
Ngày bảo hành: 04/03/2024 đến 04/03/2030

BẢO HÀNH 083

Chi nhánh: Hoa Mai Auto
Khách hàng: Chị Nhi
Điện thoại: 076****656
Biển số xe: 79A****35
Ngày bảo hành: 11/03/2024 đến 11/03/2030

BẢO HÀNH AX

1. Tiêu chuẩn quy trình đảm bảo chất lượng

  • Thông tin xe và sản phẩm bảo hành, gửi lại tổng đại lý AX WRAP FILM Việt Nam

2. Các tiêu chuẩn tải lên và xem xét đảm bảo chất lượng

  • Ảnh trước xe sau khi thi công (bao gồm cả ảnh biển số xe)

  • Ảnh mã vạch bên ngoài hộp
  • Ảnh mã vạch bên trong cuộn

(Tổng cộng 3 ảnh, ảnh không hoàn chỉnh sẽ không được duyệt)

  • Vui lòng tải xe kịp thời sau khi hoàn thành việc dán decal cho xe, vì thời gian tải lên không thể điều chỉnh nên sau khi tải lên bảo hành, đại lý Việt Nam sẽ kiểm tra tính xác thực của sản phẩm theo mã vạch đã tải lên.