Bảo hành 0001

Chi nhánh: Shin Decal
Khách hàng: MR. Minh
Điện thoại: 093****468
Biển số xe: 51A****50.
Ngày bảo hành: 07/01/2022 đến 07/01/2027

BẢO HÀNH AX

1. Tiêu chuẩn quy trình đảm bảo chất lượng

  • Thông tin xe và sản phẩm bảo hành, gửi lại tổng đại lý AX WRAP FILM Việt Nam

2. Các tiêu chuẩn tải lên và xem xét đảm bảo chất lượng

  • Ảnh trước xe sau khi thi công (bao gồm cả ảnh biển số xe)

  • Ảnh mã vạch bên ngoài hộp
  • Ảnh mã vạch bên trong cuộn

(Tổng cộng 3 ảnh, ảnh không hoàn chỉnh sẽ không được duyệt)

  • Vui lòng tải xe kịp thời sau khi hoàn thành việc dán decal cho xe, vì thời gian tải lên không thể điều chỉnh nên sau khi tải lên bảo hành, đại lý Việt Nam sẽ kiểm tra tính xác thực của sản phẩm theo mã vạch đã tải lên.