Bảo hành 0007

Chi nhánh: MRRJESTIC
Khách hàng: MRRJESTIC
Điện thoại:
Biển số xe:
Ngày bảo hành: 13/04/2021 đến 13/04/2024

Bảo hành 0006

Chi nhánh: Autovogue
Khách hàng: Autovogue Showroom
Điện thoại:
Biển số xe:
Ngày bảo hành: 11/06/2020 đến 11/06/2023

Bảo hành 0005

Chi nhánh: Performance
Khách hàng: Performance showoom
Điện thoại:
Biển số xe:
Ngày bảo hành: 28/10/2021 đến 28/10/2024

Bảo hành 0004

Chi nhánh: R2 Team
Khách hàng:
Điện thoại:
Biển số xe:
Ngày bảo hành: 08/08/2020 đến 08/08/2023

Bảo hành 0003

Chi nhánh: Autovogue
Khách hàng:
Điện thoại:
Biển số xe:
Ngày bảo hành: 20/12/2020 đến 20/12/2023

Bảo hành 0002

Chi nhánh: R2 Team
Khách hàng: R2 Team
Điện thoại:
Biển số xe:
Ngày bảo hành: 15/05/2021 đến 15/05/2025

BẢO HÀNH AX

1. Tiêu chuẩn quy trình đảm bảo chất lượng

  • Thông tin xe và sản phẩm bảo hành, gửi lại tổng đại lý AX WRAP FILM Việt Nam

2. Các tiêu chuẩn tải lên và xem xét đảm bảo chất lượng

  • Ảnh trước xe sau khi thi công (bao gồm cả ảnh biển số xe)

  • Ảnh mã vạch bên ngoài hộp
  • Ảnh mã vạch bên trong cuộn

(Tổng cộng 3 ảnh, ảnh không hoàn chỉnh sẽ không được duyệt)

  • Vui lòng tải xe kịp thời sau khi hoàn thành việc dán decal cho xe, vì thời gian tải lên không thể điều chỉnh nên sau khi tải lên bảo hành, đại lý Việt Nam sẽ kiểm tra tính xác thực của sản phẩm theo mã vạch đã tải lên.